• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakimi sposobami może być wykonana wycena przedsiębiorstwa

W jaki sposób może być przeprowadzona wycena firmy
W czasie funkcjonowania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, kiedy z jakiś powodów będzie potrzeba oszacowania ile jest warta. Może to być na przykład sprzedaż lub kupno takiego podmiotu, podział lub też zaciągnięcie jakiegoś kredytu w banku. Umożliwi to zainteresowanym stronom zorientować się, jak faktycznie wygląda sytuacja, i na tej podstawie podjąć biznesowe decyzje. W zależności od potrzeb wycena firm może być przeprowadzona kilkoma różnymi sposobami. Stosunkowo często wykorzystuje się podejście majątkowe, w którym od sumy aktywów są odejmowane wszystkie pasywa. Lecz nie we wszystkich sytuacjach ta wycena się sprawdzi, dlatego też można też użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy dochodowym podejściu ogólna wartość firmy ustalona zostaje na podstawie planowanych dochodów, przy uwzględnieniu kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma porównywana jest z innymi podmiotami funkcjonującymi w jakiejś branży, i na tej podstawie szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.